nicasio_espinoza_tocando_tambor_de_fulia._edo._guarico_mcpo._san_jose_de_guaribe_san_jose_de_guaribefecha_31_07_2005fotografo_rafael_salvatore.jpg

Nicasio Espinoza, tocador de tambor de fulía. San José de Guaribe. Municipio San José de Guaribe. Foto Rafael Salvatore. 2005